ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานของ รพ.สต.


_ประวัติ รพ.สต.ชัยมงคล

               รพ.สต.ชัยมงคล( วัดน่วมกานนท์ ) เป็น รพ.สต. ที่ตั้งอยู่ในตำบลชัยมงคล เขตการปกครองของอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่รับผิดชอบหลัก 6 หมู่บ้าน ได้แก่ 

     หมู่ 1   บ้านบางสะแก 

     หมู่ 2   บ้านคลองหลวง

    หมู่ 3   บ้านหัวตะเข้

    หมู่ 4   บ้านปากบ่อ 

    หมู่ 5   บ้านเต่าดำ    และ

   หมู่ 6   บ้านรวมเจริญ_สถานที่ตั้ง

              34/1 หมู่ 5 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร_อาณาเขตติดต่อ

   ทิศเหนือ       ติดต่อกับ     ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

   ทิศใต้           ติดต่อกับ    ต.บ้านบ่อ, บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ต.บ้านเกาะ, บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

   ทิศตะวันตก    ติดด่อกับ    ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร_ลักษณะทางภูมิศาสตร์

           สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม เป็นดินเหนียวเหมาะแก่การทำการเกษตร อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ในพิ้นที่ ได้แก่ การเพาะปลูกพืชสวน เช่น มะม่วง มะขามเทศ มะพร้าว ฯ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เช่น กุ้ง ปลา ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และประกอบธุรกิจส่วนตัว_การเดินทาง

             ลักษณะการติดต่อภายในพื้นที่ กับ รพ.สต.จะใช้ถนนภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นถนนคอนกรีต สลับกับถนนลาดยาง มีรถโดยสารประจำทางสำหรับเดินทางไปยังตัวเมืองสมุทรสาคร  ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านและอำเภอ 

 _ประชากร

    -  จำนวนประชากรในพื้นที่หลัก ที่ รพ.สต.รับผิดชอบดูแล ณ ปัจจุบัน (28/9/2560) 5,781 คน 

    -  และรวมถึงประชากรในพื้นที่ใกล้เคียง

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น