วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รวมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลชัยมงคล


 อนุเคราะห์ภาพถ่าย โดย:
                                  จ่าเสือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล
 เผยแพร่                  โดย:
                                  พิมพ์กานต์
                                  22 สิงหาคม 2557