ข้อมูลสุขภาพ

หลักง่ายๆห่างไกล "โรค"
  1. อาหารเป็นยา( พืชผัก สมุนไพร )
     2.   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
        3.     ปรับสภาพจิตใจ  
           4.      ออกกำลังกายสมำ่เสมอ
                5.        ตรวจสุขภาพประจำปี


********





                        สร้างพฤติกรรมการล้างมือ   ให้เกิดเป็นนิสัยทุกครั้งก่อนและหลัง การทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ก่อนและหลังการรับประทานอาหาร การเตรียมอาหารหรือปอกผลไม้ หลังการใช้ห้องส้วม หลังทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง 

          โดยเฉพาะเมื่อจามไอ หรือสัมผัส สารคัดหลั่งของผู้ป่วย ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ อาทิ โรคปอดบวม อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ เป็นต้น แต่ในกรณีที่ไม่สะดวกที่จะล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก็สามารถใช้เจลล้างมือซึ่งหาซื้อได้ง่ายและพกติดตัวได้ตลอดเวลา

                                  " มือสะอาด ปราศจากโรค "


                                                                                                   ***********


ภาวะร่างกายที่มีสารพิษตกค้างในเลือด จะส่งผลต่อสุขภาพของตนเอง กล่าวคือ ร่างกายจะอ่อนแอ เสื่อมลง กล้ามเนื้ออ่อนล้าไม่มีแรง ขาดความต้านทานโรค มีอาการคลื่นไส้อาเจียน หายใจขัด ความคิดและการตัดสินใจบกพร่อง การหายใจขัดหรือหัวใจอาจหยุดเต้นได้ ท้ายที่สุดมีผลต่อคุณภาพชีวิตรวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากรายได้ที่ต่ำลง 

                                                                                                  ***********

รางจืด สมุนไพรล้างสารพิษ 
 อ่านเพิมเติม http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=115

Cr.ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    และ
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94&biw=1600&bih=767&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjGubiR_tXLAhVPj44KHejwBt0Q_AUIBigA&dpr=1







ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น